classiera loader

Regulamin

Regulamin serwisu OTONAGROBEK

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę OTONAGROBEK.PL Hubert Zawadzki na rzecz Ogłoszeniodawców usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących branży kamieniarskiej, budowlanej i pogrzebowej oraz dziedzin pokrewnych.
 2. Serwis Otonagrobek jest dostępny na stronie internetowej otonagrobek.pl również w wersji mobilnej. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności systemu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Operator – Hubert Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OTONAGROBEK.PL Hubert Zawadzki z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, przy ul. Wrzosowej 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:7311891594 oraz numer REGON:380182200
 2. Serwis Otonagrobek albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Otonagrobek prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących usług kamieniarskich, budowlanych, pogrzebowych, kwiaciarskich oraz gotowych produktów tych branż, dostępny w domenie internetowej otonagrobek.pl
 3. Użytkownik – Ogłoszeniodawca oraz każdy użytkownik Internetu korzystający z Serwisu
 4. Ogłoszenie – sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące świadczenia usług kamieniarskich, budowlanych, pogrzebowych i usług z dziedzin powiązanych oraz gotowych produktów z tych branży, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w z związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Operatorem umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie. Postanowienia Regulaminu dotyczące Ogłoszeniodawcy stosuje się odpowiednio do Użytkownika, który zawarł z Operatorem umowę o emisję reklamy w Serwisie.
 6. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny w Serwisie Otonagrobek utworzony na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę adres email.
 7. Cennik – zestawienie ustalonych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Otonagrobek zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jej integralną część
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin

Art. 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonych do niego zdjęć powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd w szczególności, co do najważniejszych cech produktu, zakresu świadczonej usługi i parametrów związanych z ceną przedmiotu Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie dostępne są dla wszystkich Użytkowników.
 3. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości do danego Ogłoszeniodawcy na adres email przypisany do jego Konta.
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu lub usługi. Ten sam przedmiot lub usługa, w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Ogłoszeniodawcę.
 5. Do Ogłoszenia mogą zostać załączone zdjęcia. Zamieszczenie zdjęcia nie wpływa na pozycjonowanie Ogłoszenia w Serwisie.
 6. Ogłoszenie jest emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści i oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 8. Ogłoszeniodawca emitując Ogłoszenie w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego publikację w materiałach reklamowych Operatora.
 9. Operator chroni dane Użytkowników Serwisu zgodnie polityką prywatności określoną poniżej Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 10. Elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Otonagrobek stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora i korzystają z ochrony prawnej.
 11. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Serwisie wymaga każdorazowo wyraźnej zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani interesów Operatora. Zabronione jest gromadzenie i przetwarzanie danych oraz innych informacji udostępnionych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.

Art. 4 Założenie konta

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta.
 2. Na podany podczas rejestracji adres email zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna z automatycznie wygenerowanym hasłem służącym do rejestracji w Serwisie.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 4. Dostęp do Konta Ogłoszeniodawca uzyskuje po zalogowaniu w Serwisie (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem, wyborem pakietu emisyjnego Ogłoszeń (zakupem pakietu) i edycją ogłoszeń może dokonywać jedynie zalogowany Ogłoszeniodawca.
 5. Aktywacja wybranego pakietu emisyjnego (zakup pakietu emisyjnego) w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z bezpłatnych promocyjnych usług Operatora, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Zakładając Konto Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres email wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
 8. Ogłoszeniodawca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Ogłoszeniodawca może skorzystać, określone są w dziale Odstąpienie od umowy poniżej Regulaminu.

Art. 5 Zamieszczanie i edycja ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Otonagrobek wymaga wypełnienia przez Ogłoszeniodawcę formularza ogłoszeniowego (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), wyboru jednego z dostępnych pakietów emisyjnych oraz publikację Ogłoszenia.
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji przez Operatora, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od jego publikacji.
 3. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.
 4. Za pomocą formularza, Ogłoszeniodawca może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia produktu lub propozycji wykonania usługi (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym produkt lub sposób wykonania usługi, a także wybrać dodatkowe usługi promocji – wyróżniania Ogłoszenia.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może modyfikować treść Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie. Każda zmiana treści Ogłoszenia wymagają aktywacji przez Operatora, która nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od publikacji zmodyfikowanego Ogłoszenia.

Art. 6 Wyróżnianie ogłoszeń

 1. W przypadku skorzystania przez Ogłoszeniodawcę z płatnych pakietów emisyjnych Ogłoszenie może być wyróżnione (promowane) w ramach Serwisu.
 2. W zależności od zakresu wybranych usług (rodzaju wybranego pakietu emisyjnego), Ogłoszeniodawca może wyróżnić określoną ilość publikowanych Ogłoszeń, którą szczegółowo określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Usługa wyróżnienia ogłoszenia polega na:
  • wyświetlaniu ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Wyróżnione na stronie kupna pakietów
  • wyświetlaniu ogłoszenia w tzw. sekcji Wyróżnione na podstronach Serwisu
  • oznaczeniu wyróżnionego Ogłoszenia przez zamieszczenie na zdjęciu załączonym do Ogłoszenia NIEBIESKIEGO paska z napisem „WYRÓŻNIONE”

Art. 7 Reklama

 1. W ramach Serwisu każdy Użytkownik może zamieścić reklamę produktów i usług związanych z branżą kamieniarską, budowlaną, pogrzebową oraz dziedzinami pokrewnymi.
 2. Zamieszczenie reklamy nie wymaga założenia Konta w Serwisie.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy, która w jego cenie pozostaje bez związku z charakterem Serwisu.
 4. Reklama może być emitowana w Serwisie w formie i przez czas określony w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Zamieszczenie reklamy w Serwisie wymaga wypełnienie formularza zgłoszenia reklamy w zakładce Reklama (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) i każdorazowej akceptacji jego treści przez Operatora. W przypadku przyjęcia przez Operatora reklamy do emisji, Użytkownik na adres email podany w formularzu otrzyma fakturę (faktura pro forma) za usługę.
 6. Emisja reklamy w Serwisie nastąpi niezwłocznie po opłaceniu faktury, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty. Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości email o rozpoczęciu emisji reklamy w Serwisie.
 7. Operator nie wykonuje projektu reklamy w ramach świadczonej usługi.

Art. 8 Opłaty

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu, są odpłatne i wymagają aktywacji wybranego przez Użytkownika pakietu emisyjnego (zakupu pakietu) lub zapłaty faktury (emisja reklamy).
 2. Wysokość opłat za usługi określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W celach promocji Serwisu Operator może oferować usługę bezpłatnego pakietu emisyjnego Ogłoszeń lub bezpłatną emisję reklamy. Operator może również, oferować usługi w obniżonej cenie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Aktywacji pakietu emisyjnego (zakupu pakietu emisyjnego) w Serwisie można dokonać:
  • przelewem online za pośrednictwem usługi Przelewy 24 tj. w drodze płatności elektronicznej obsługiwanej przez DialCom24 Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu,, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935
  • przelewem tradycyjnym
 5. Aktywacja wybranego przez Użytkownika pakietu emisyjnego następuje:
  • w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez DialCom24 Sp z o.o – z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie – z chwilą uznania rachunku Operatora;
 6. Z chwilą aktywacji pakietu, będzie on widoczny na Koncie Użytkownika.
 7. Opłaty z tytuł emisji reklamy w Serwisie (zapłaty faktury) można dokonać tylko przelewem tradycyjnym.

Art. 9 Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Ogłoszeniodawcom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w Regulaminie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte niewykonanie przez Użytkowników umów, do których zawarcia doszło w związku z emisją Ogłoszenia.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów i poziom profesjonalizmu świadczonych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców, a także zdolność sprzedających/usługodawców oraz kupujących do skutecznego zawarcia umowy i jej wykonania. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za niewywiązywanie się przez Ogłoszeniodawców z obowiązków z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane, w szczególności publikowanie Ogłoszenia zawierającego w swojej treści: propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), zapytanie o świadczenie usług, istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź świadczonej usługi.
 5. Każdy z Użytkowników, ma prawo zgłoszenia naruszenia Regulaminu za pośrednictwem formularza publikowanego na stronie Serwisu.
 6. W razie stwierdzenia, że doszło do naruszenia Regulaminu, Operator podejmie stosowne działania zmierzające do jego usunięcia, z zastrzeżeniem prawa do usunięcia Ogłoszenia zawierającego treści naruszające Regulamin lub blokady Konta Ogłoszeniodawcy.
 7. Operator, w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia, w szczególności do zmiany kategorii Ogłoszenia.
 8. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające obowiązujące przepisy prawa,
  • naruszające dobre obyczaje, normy moralno-etyczne, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • wprowadzające w błąd
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, nieprawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia zmieszczonym w Serwisie.

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Ogłoszeniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji email na adres: biuro@otonagrobek.pl lub listownie w formie listu poleconego przesłanego na adres: OTONAGROBEK.PL Hubert Zawadzki ul. Wrzosowa 17, 95-200 Pabianice, z dopiskiem „Reklamacja Otonagrobek”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Ogłoszeniodawcy przypisany do Konta, numer Ogłoszenia (ID Ogłoszenia), którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Ogłoszeniodawcy związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Ogłoszeniodawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Ogłoszeniodawca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres email przypisany do Konta.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Ogłoszeniodawcę rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Ogłoszeniodawcy na jego żądanie fakturę, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Ogłoszeniodawcę otrzymania faktury korygującej.
 6. Postępowanie reklamacyjne stosuje się wprost do reklamacji usługi emisji reklamy świadczonej przez Operatora.

Art. 11 Czas trwania umowy

 1. Świadczenie przez Operatora usług emisji Ogłoszeń ma charakter bezterminowy. Każda ze stron (Operator lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenia na adres email: biuro@otonagrobek.pl. lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: OTONAGROBEK.PL Hubert Zawadzki ul. Wrzosowa 17
 2. Świadczenie przez Operatora usług emisji reklamy ma charakter terminowy.
 3. Oświadczenia Operatora będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeżeli zostaną wysłane na adres email Ogłoszeniodawcy służący do rejestracji Konta w Serwisie.
 4. Niezależnie od prawa wypowiedzenia umowy, Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie zażądać od Operatora usunięcia Konta i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie na adres email: biuro@otonagrobek.pl. Żądanie usunięcie Konta jest równoznaczne z zaprzestaniem emisji Ogłoszenia, a Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną część pakietu emisyjnego i niewykorzystane pakiety emisyjne.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy, który nie przestrzega postanowień Regulaminu. W takim przypadku Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną część pakietu emisyjnego (niewykorzystany czas emisji lub niewyemitowane ogłoszenia) i niewykorzystane pakiety emisyjne.
 6. Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy stosuje się odpowiednio do świadczenia przez Operatora usługi emisji reklamy. Oświadczenia Operatora będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeżeli zostaną wysłane na adres email Użytkownika podany w formularzu zgłoszenia reklamy.

Art. 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Otonagrobek , w zakładce Regulamin, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres email Użytkownika w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa, a także na każde zgłoszone żądanie Użytkownika.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia publikacji zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Operator będzie dążył do rozwiązani wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczonymi przez niego usługami w drodze negocjacji. W razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, sądem właściwym miejscowo będzie sąd według siedziby Operatora.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1

Cennik

 


Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Operatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres email: biuro@otonagrobek.pl lub listownie na adres siedziby Operatora. Wzór oświadczenia zamieszczony poniżej.
 3. Do zachowania terminu konieczne jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przed ww. terminem.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Operator zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności.
 5. Jeżeli Konsument dokonał publikacji ogłoszenia w ramach płatnego pakietu emisyjnego przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu usługi wykonanej przez Operatora do chwili, kiedy Operator otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 


Polityka prywatności

Zespół Serwisu Otonagrobek szanuje prywatność wszystkich Użytkowników Serwisu i dba o ochronę ich danych osobowych. Niniejszy dokument informuje o tym w jaki sposób i dla jakich celów przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej – Administrator) jest Hubert Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OTONAGROBEK.PL Hubert Zawadzki z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, przy ul. Wrzosowej 17.
 2. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 2. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.
 3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@otonagrobek.pl, listownie na adres siedziby Administratora, lub telefonicznie pod numerem: +48 505 741 236.
 4. Dla zapewnienia poufności danych osobowych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadnia. Administrator podejmuje również niezbędne działania, by podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • w celach marketingowych Administratora, które mogą polegać m.in. na: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych – reklam – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Aktywność użytkownika w serwisie internetowym Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych – programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Sesja, którą przeglądarka internetowa użytkownika nawiązuje z serwerami Administratora od momentu zalogowania do wylogowania z serwisu internetowego chroniona jest przy pomocy protokołu SSL, co oznacza, że wszelkie dane, w tym dane osobowe, przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowanie).
 8. Administrator korzysta z plików cookies, które są małymi plikami tekstowymi instalowanymi na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
 10. Aplikacja mobilna udostępniona przez Administratora, może wykorzystywać dane o lokalizacji urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.), które Administrator przetwarza, w szczególności w celu dostarczenia użytkownikowi mapy ze wskazaniem lokalizacji przedmiotu Ogłoszenia.
 11. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez udzielenie aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej dostępu do danych o lokalizacji
 12. W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty email lub listownie na adres siedziby Administratora, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działanością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.
 13. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.
 14. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wymagającym przetwarzania danych osobowych, Administrator może ujawnić dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe.
 15. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 16. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 17. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
   – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wnioski w zakresie realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych należy składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@otonagrobekpl, lub listownie na adres siedziby Administratora. Administrator w ciagu miesiąca od otrzymania wniosku udzieli odpowiedzi na zgłoszenie, a w razie konieczności przedłużenia terminu do jego rozopatrzenia, poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
  Odpowiedź udzielana jest listownie, chyba że wniosek został złożony drogą mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 3. Osoba, której dane dotyczą i która jest zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu może samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych, korzystając z Konta na Serwisie Administratora.
 4. Postępowanie w sprawie składanych wniosków w zakresie realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych jest nieodpłatne. Administrator ma prawo żądania opłaty jedynie w przypadku: zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna) lub zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych. Każdorazowo opłata naliczana będzie indywidualnie z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów jakie poniósł Administrator w związku z realizacją wniosku.
 5. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeby.

Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta dnia 06.06.2018r.